ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ประจำปี 2566 07 มี.ค. 66
ตารางสอบปลายภาค 2/2565 (7-10 มีค 66) 05 มี.ค. 66
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 09 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2565 07 มี.ค. 65
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 28 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนวังวิเศษ เรื่อง การรับนักเรียน ประเภททั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 11 ก.พ. 65
ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 20 ม.ค. 65
แนวปฏิบัติการเตรียนการก่อนเปิดภาคเรียน 16 ม.ค. 65
ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศโรงเรียนวังวิเศษ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 17 พ.ย. 64
เรื่องแจ้งบุคลากรครู
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องในสถานการณ์โควิด-19 14 พ.ค. 64
รายงานผลการดำเนินโครงการ ปี 2563 02 ต.ค. 63
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังวิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 08 ธ.ค. 62
ppt อบรมวิทยะฐานะ 12 พ.ค. 61
แบบรายงาน การเขียน SAR ของตนเอง 23 มี.ค. 61
แผนการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 09 เม.ย. 60
รายงานการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 09 เม.ย. 60
แบบการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) 24 มี.ค. 60
แบบ รายงานผลปฏิบัติงานของบุคลากรครู 07 มี.ค. 60
รูปแบบกำหนดการสอนแบบใหม่ 59 04 ต.ค. 59
เรื่องแจ้งนักเรียน
ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนฟรีของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ม.วลัยลักษณ์ 03 มี.ค. 65
ตารางการติวโอเน็ต ม.3 , ม.6 ปีการศึกษา 2564 01 ธ.ค. 64
แจ้งคาบสอน ของภาคเรียนที่ 2/2564 05 พ.ย. 64
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 05 พ.ย. 64
กำหนดวันฉีดวัคซีนเข็ม2 นักเรียนโรงเรียนวังวิเศษ 05 พ.ย. 64
ตารางสอบ gat/pat ปี 2565 30 ต.ค. 64
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องในสถานการณ์โควิด-19 14 พ.ค. 64
ภาพกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนวังวิเศษ 22 ส.ค. 63
ภาพกิจกรรม
นักเรียนเก่ง
ผ่านการคัดเลือก คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ
การแข่งขันกีฬาชิงแชมป์จังหวัดตรัง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกาศคลิปวีดีโอ
ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ แข่งต่อระดับประเทศ
รางวัลชนะเลิศ ประกวดคลิปวีดีโอ ระดับจังหวัด
รางวัลชนะเเลิศ โครงงานสังคมศึกษา
เผยแพร่ผลงาน
รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้ WISDOM MODEL โรงเรียนวังวิเศษ จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2564
ปัญหาและการปรับตัวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนวังวิเศษ
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างสุขด้วยสติของโรงเรียนวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรั
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะโรงเรียนวั
รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายมีส่วนร่วม
การศึกษาต่อเข้ามหาวิทยาลัย
น.ส.นันทิดา กุ้งแดง
นายสรวิชญ์ ทิพเศษ
น.ส.จิราวรรณ แสงหิรัญ
น.ส.นุชนาถ แก้วยัง
น.ส.สุธิชาดา เอียดเกลี้ยง
น.ส.ธนวรรณ พัวเจริญเกียรติ
นักเรียนเก่ง ทำคะแนนยอดเยี่ยม
วารสารโรงเรียน (กิจกรรม ร.ร.)
มอบของขวัญปีใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่จราจร
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2565
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษ ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย
กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
กิจกรรมถวายราชสดุดีลูกเสือไทย
30-31 พ.ค.65 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
เพจ..โรงเรียน
วีดีโอเพลง เลิกทิ้งขยะทั้งอำเภอ
วีดีโอ กิจกรรมวันกำเนิด รร. ปี 62