ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
แบบฟอร์ม การเขียนโครงการแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 48336
แบบฟอร์ม รายงานขอซื้อขอจ้าง แบบใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 48217
วิเคราะห์โครงการต่าง ๆ และโครงการกลุ่มสาระฯ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 173 KB 48529
เอกสารฝ่ายบริหารงบประมาณ แจกครูวันประชุม 1 ก.พ.56 Word Document ขนาดไฟล์ 52.93 KB 48192
แบบฟอร์มขอเบิกเงินนอกระบบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 48483
แนวปฏิบัติการเหมารถ Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 48297
แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 48277
แนวปฏิบัติ การเบิกค่าน้ำมันรถ Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 48119
แนวปฏิบัติการเบิกเงิน การเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 48855
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
มาตรฐานและค่าเป้าหมายของโรงเรียนวังวิเศษ ปี 2563 48144
ตัวอย่างรายงานการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 326.5 KB 48364
สรุปจำนวนนักเรียน และครูที่ปรึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.5 KB 48143
รายชื่อนักเรียนระดับ ม.4-6 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 117 KB 48486
รายชื่อนักเรียน ระดับ ม.1-3 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 146 KB 48420
แผนการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 13.1 KB 48320
รายงานการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 32.7 KB 48414
แบบฟอร์ม รายงานการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 48105
แผนการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 14.98 KB 48363
รูปแบบกำหนดการสอนแบบใหม่ 59 Word Document ขนาดไฟล์ 16.51 KB 48328
รูปแบบการเขียนกำหนดการสอน (กลุ่มสาระการงานฯ) 48445
แบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (แบบใหม่ 3R 7C) Word Document ขนาดไฟล์ 58.54 KB 48393
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 เทอม 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 223.5 KB 48110
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 48335
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 48156
กำหนดการสอน (มาตรฐานตัวชี้วัด) Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 48152
ปก แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 167.03 KB 48314
เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.71 MB 48325
รูปแบบแผนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 48260
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอเปลี่ยนการอยู่เวรยามรักษาความรับผิดชอบสถานที่ราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 48220
งานแนะแนว
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน โรงเรียนวังวิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 48345
ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
ขอใช้รถส่วนตัวไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 48310
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือมีบัตรประจำตัวใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 512.4 KB 48409
หนังสือมอบฉันทะถ่ายสำเนาทะเบียนประวัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.95 KB 48513
ขออนุญาตไปราชการในราชอาณาจักร Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 48375
ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด Word Document ขนาดไฟล์ 16.03 KB 48442
รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 27.02 KB 48266
แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล-ในทะเบียนประวัติ-และ-ก.พ.7 Word Document ขนาดไฟล์ 13.94 KB 48337
ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 48400
แบบคำร้องขอหนังสือร้บรอง Word Document ขนาดไฟล์ 12.44 KB 48173
แฟ้มสะสมผลงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 1004 KB 48341
อื่นๆ
หลักสูตรต้านทุจริต 48180
ใบรับรองผลการเรียน ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 48460