ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
แบบฟอร์ม การเขียนโครงการแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 48464
แบบฟอร์ม รายงานขอซื้อขอจ้าง แบบใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 48340
วิเคราะห์โครงการต่าง ๆ และโครงการกลุ่มสาระฯ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 173 KB 48643
เอกสารฝ่ายบริหารงบประมาณ แจกครูวันประชุม 1 ก.พ.56 Word Document ขนาดไฟล์ 52.93 KB 48651
แบบฟอร์มขอเบิกเงินนอกระบบ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 48591
แนวปฏิบัติการเหมารถ Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 48406
แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 48406
แนวปฏิบัติ การเบิกค่าน้ำมันรถ Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 48230
แนวปฏิบัติการเบิกเงิน การเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 48969
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
>มาตรฐานและค่าเป้าหมายของโรงเรียนวังวิเศษ ปี 2563 48275
ตัวอย่างรายงานการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 326.5 KB 48474
สรุปจำนวนนักเรียน และครูที่ปรึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.5 KB 48253
รายชื่อนักเรียนระดับ ม.4-6 ปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 117 KB 48596
รายชื่อนักเรียน ระดับ ม.1-3 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 146 KB 48529
แผนการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 13.1 KB 48431
รายงานการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 32.7 KB 48528
แบบฟอร์ม รายงานการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 48212
แผนการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 14.98 KB 48475
รูปแบบกำหนดการสอนแบบใหม่ 59 Word Document ขนาดไฟล์ 16.51 KB 48453
รูปแบบการเขียนกำหนดการสอน (กลุ่มสาระการงานฯ) 48553
แบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (แบบใหม่ 3R 7C) Word Document ขนาดไฟล์ 58.54 KB 48520
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 เทอม 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 223.5 KB 48246
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 48450
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 48286
กำหนดการสอน (มาตรฐานตัวชี้วัด) Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 48278
ปก แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 167.03 KB 48430
เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.71 MB 48431
รูปแบบแผนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 48391
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอเปลี่ยนการอยู่เวรยามรักษาความรับผิดชอบสถานที่ราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 48346
งานแนะแนว
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน โรงเรียนวังวิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 48454
ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
>เอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 106
ขอใช้รถส่วนตัวไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 48418
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือมีบัตรประจำตัวใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 512.4 KB 48517
หนังสือมอบฉันทะถ่ายสำเนาทะเบียนประวัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.95 KB 48620
ขออนุญาตไปราชการในราชอาณาจักร Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 48489
ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด Word Document ขนาดไฟล์ 16.03 KB 48549
รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 27.02 KB 48378
แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล-ในทะเบียนประวัติ-และ-ก.พ.7 Word Document ขนาดไฟล์ 13.94 KB 48446
ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 48506
แบบคำร้องขอหนังสือร้บรอง Word Document ขนาดไฟล์ 12.44 KB 48298
แฟ้มสะสมผลงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 1004 KB 48468
อื่นๆ
>หลักสูตรต้านทุจริต 48308
ใบรับรองผลการเรียน ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 48570