กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอรทัย บุญคงแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนลินี วงศ์วัฒนภักดี
ครู คศ.3

นางสาวแพรทิพย์ พูดเพราะ
ครู คศ.2

นางสาวภาวดี วงศ์ดี
ครู คศ.2

นายนนทพล พลอินทร์
ครู คศ.1

นางสาวดวงเด่น เรืองจักร์
ครู คศ.1

นางทาริกา เพ็ชรขำ
ครู คศ.1

นางสาวศิรประภา ลั่นเต้ง
ครูอัตราจ้าง