กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสินีนาฎ ศรีเพชร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสุบินทร์ สุขศรีเพ็ง
ครู คศ.3

นางอารี บัวฝ้าย
ครู คศ.3

นายอภินันทร์ เอ้งฉ้วน
ครู คศ.3

นางสาวสุธาสินี เพ็ชรคง
ครูผู้ช่วย