สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราโรงเรียน
ดวงแก้ววางบนหนังสือและหนังสือวางบนพาน
หมายถึง
ทางแห่งปัญญาทำให้ชีวิตรุ่งเรือง