กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวภัทธิรา ภักดีไทย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางลัทธพร สมทรัพย์
ครู คศ.3

นางนลิน หมุนแทน
ครู คศ.3

นางจุฑาภรณ์ พลวัฒน์
ครู คศ.3

นางสาวณฐมน เฮงพาณิชย์วัฒนา
ครู คศ.2

นางสาวกานต์ชนก เล่งล้วน
ครู คศ.2

นางสาวคณานางค์ คงเมือง
ครูผู้ช่วย

นายกิตติเมธ สำเร็จ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวชวนฝัน เอ้งฉ้วน
ครูอัตราจ้าง