กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวภัทธิรา ภักดีไทย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางลัทธพร สมทรัพย์
ครู คศ.2

นางนลิน หมุนแทน
ครู คศ.2

นางสาวจุฑาภรณ์ อ่อนสีทอง
ครู คศ.2

นางสาวณฐมน เฮงพาณิชย์วัฒนา
ครู คศ.2

นางสาวกานต์ชนก เล่งล้วน
ครู คศ.2

นายสุทธิพงษ์ อึ้งทวี
ครูอัตราจ้าง

นายกิตติเมธ สำเร็จ
ครูอัตราจ้าง