คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ ตูลเพ็ง
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายธนกฤต ยนประสิทธิ์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริพร รักษ์ตันสกุล
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพิชญา มีเจ้ย
ตำแหน่ง : กิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายธนารักษ์ กายเพ็ชร์
ตำแหน่ง : วิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรมน เรืองศรี
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์ ปฏิคมและต้อนรับ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรไพลิน อินทอง
ตำแหน่ง : ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอลิศา ทองแก้ว
ตำแหน่ง : กีฬา และนันทนาการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณฑ์ชิตา กันทะบุตร
ตำแหน่ง : พัสดุและอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุญญิสา กล่อมพงษ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพุธิดา คงการ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐวิภา นิลสะอาด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชิดชนก เนียมชูชื่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุชาดา ก่อพุ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรณสรณ์ เข็มทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายภูเบศวร์ พูนแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายวรินทร พลบุญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายปฏิพล เนืองฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายชวนากร วรากรกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายสิรวิชญ์ คีรินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายวรภัทร คงประสม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายธนกฤต เพ็ชรฉุย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรภัทร จันมีศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิชญาภา บัวชูก้าน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิชญาภา บัวชูก้าน
ตำแหน่ง : เลขานุการกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประภาวรรณ เก้าพี่น้อง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/2