ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัตน์ รักมาก
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2515-2525
ชื่อ-นามสกุล : นายชำนาญ จินตสกุล
ตำแหน่ง : รักษาการแทน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2526-2527
ชื่อ-นามสกุล : นายสิรัตน์ สุทธิดารา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527-2532
ชื่อ-นามสกุล : นายถนัด ขวัญนิมิตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายนิมิตร อุยสุย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535-2539
ชื่อ-นามสกุล : นายระวี บูรณธัญรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2544
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนีย์ ใจเหล็ก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2553
ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ มณีโชติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ก.พ.2553-30 พ.ย.2555
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวุธ น้ำผุด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ธ.ค.2555 - 30 ก.ย.2559
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6760157
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอมราพร เชาวนาพันธ์ุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 พ.ย.59 - 30 ก.ย.64
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.2564 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 084-1961323
อีเมล์ : psutthirak2514@gmail.com