กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวิทยา วงศ์หนองเตย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสมพร ทองบริบูรณ์
ครู คศ.2

นางสาวทานตะวัน เอียดจุ้ย
ครู คศ.2

นายณัฐนนท์ สงชู
ครู คศ.1