กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวดารุณี ศรีสงคราม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางลลิตา ปานนุ้ย
ครู คศ.3

นางสุนีย์ สิทธิชัย
ครู คศ.3

นางสาวคุณภัทร ช่อทอง
ครู คศ.3

นายอัจฉริยะ สิงห์อินทร์
ครู คศ.2

นางสาวปรารณีย์ จันทรัฐ
ครู คศ.2

นายณัฐพงษ์ ศรีเพชร
ครู คศ.2

นางสาวเสาวลี สุขขี
ครู คศ.2

นางสุภาภรณ์ สุพรรณสถิตย์
ครู คศ.2

นางสาวภัณฑิลา ตรีปิยรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวโสรยา สมบัติทอง
ครู คศ.1

นางพาณิภัค พุทธสะแสง
พนักงานราชการ

นางเตือนใจ สมาธิ
พนักงานราชการ