พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

 1. พัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสากล ที่ตอบสนองความสามารถ และศักยภาพของผู้เรียนทุกกลุ่ม (Smart Curriculum)
 2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Smart Study)
 3. พัฒนาครู และผู้เรียนสู่ บุคคลแห่งการเรียนรู้ (Smart Person)
 4. พัฒนาความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Smart Care)
 5. พัฒนาผู้เรียนให้มี คุณธรรม จริยธรรม รักวิถีไทย ไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่งเสพติดและอบายมุขด้วยกระบวนการสร้างสุขด้วยสมาธิ-สติ ให้เป็นวิถี (Smart Student)
 6. พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้ระบบคุณภาพ (Smart Quality)


เป้าหมาย
 1. โรงเรียนมีหลักสูตรมาตรฐานสากลที่พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพทุกกลุ่มเป้าหมาย
 2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
 3. ครูจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน Active learning ที่บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี
 4. ครูมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพครู และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 5. ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ มีความเป็นผู้นำ มีทักษะชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเหมาะสมตามวัย
 6. ผู้บริหารใช้ระบบคุณภาพ Wiset model ในการบริหารจัดการ