กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีพัสวี จรัสรัตนเศวต
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางชนกพร สิกขาจารย์
ครู คศ.2

นายกรีธศักดิ์ รอดรัตน์
ครู คศ.2

นายศุภศิลป์ ไตรเมศวร์
ครู คศ.1