กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายวรากร บัวกิ่ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปรวีร์ จินดาแก้ว
ครู คศ.3

นายปกรณ์ เกตุแก้ว
ครู คศ.2

นางสิริอร ติณธรรม
ครู คศ.2

นางพริ้มเพรา ทองสุข
ครู คศ.2

นายณัฐกิตติ์ ไอราวัต แจ่มใส
ครู คศ.1

นางสาวฉันทนาภรณ์ แสงเสน
พนักงานราชการ