วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

 
 
 “ โรงเรียนวังวิเศษ จัดการศึกษาโดยประสานความร่วมมือ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล   สร้างทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

 
 

ปรัชญา


ชีวิตสฺส   ปญฺญา  อาภาโหติ
ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งชีวิต
 
 
 

สีประจำโรงเรียน

แดง - ดำ
สีแดง    หมายถึง    ความกล้าหาญ
สีดำ  หมายถึง   ความเสียสละ    เอกลักษณ์
 โรงเรียนสะอาด บรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้


    อัตลักษณ์
 มีวินัย  จิตสาธารณะ  มารยาทงาม