ลูกจ้างชั่วคราว

นายสุฑาทอง อ่อนรู้ที่
พนักงานขับรถยนต์

นายสุชาติ กิ้มจ้อง
พนักงานบริการ

นางสาวมาลี แดงเรือง
พนักงานบริการ

นายเอกชัย บุณยรัตน์
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายอาทิตย์ บุณยรัตน์
พนักงานรักษาความปลอดภัย