ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ก่อร่าง.... สร้างตัว

     โรงเรียนสิเกาวิเศษวิทย์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวังวิเศษ) ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ต.เขาวิเศษ  อ.สิเกา 
จ.ตรัง     เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอสิเกา
     โรงเรียนสิเกาวิเศษวิทย์์  ก่อตั้งขึ้นจากความคิด  ความต้องการ  ความร่วมใจ  ของชุมชนชาวตำบลเขาวิเศษ  ภายใต้การนำของกำนันหมี ศรีจันทร์ทอง  พระครูอมรธรรมโฆษิต    เจ้าอาวาสวัดเขาวิเศษ  นายพัว   จันแดง     ครูใหญ่โรงเรียนวัดเขาวิเศษ   ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชนทั้ง  8  หมู่บ้าน    และบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญ คือ  นายจร  เต็มสังข์   อดีตครูใหญ่
      จากการบอกเล่า    ของคนรุ่นบุกเบิกโรงเรียนสิเกาวิเศษวิทย์    เล่าว่า... บุคคลที่บริจาคเงินซื้อที่ดิน  35  ไร่  เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน  คือ  นายกรณี - นางปราณี   คงนคร   เจ้าของร้านอารยะ  วัวแดง  (พืื้นเพเป็นชาวตำบลเขาวิเศษ)  และนายจร   เต็มสังข์    ได้ร่วมบริจาคเพิ่มอีกประมาณ  15  ไร่เศษ   รวมเป็นเนื้อที่ดิน  50 ไร่   358  ตารางวา
      ในช่วงบุกเบิก  กำนันหมี  ศรีจันทร์ทอง   ต้องระดมกำลังประชาชนทั้ง  8  หมู่บ้าน  มาปรับตกแต่งพื้นที่  ไม่ว่าจะเป็น  ถางป่า   โค่นไม้  ขุดตอ   ขุดปลวก  ถมดิน   ตัดถนน 
      โรงเรียนสิเกาวิเศษวิทย์    เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.ศ.1-ม.ศ.3)   เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  2515     มีนายวิรัตน์    รักมาก   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก    และมีครูผู้สอนอีก  4  คน
      ในปีแรก  เปิดรับสมัครนักเรียนที่จบประถมศึกษาปีที่ 7    โดยไม่จำกัดอายุ  มีนักเรียนปีการศึกษานี้  78  คน  แบ่งเป็น 2  ห้องเรียน   ใช้ศาลาโรงฉันท์ภัตตาหารของวัดเขาวิเศษ  เป็นสถานที่เรียน
      วันที่  1   กันยายน  2516   ได้ย้ายนักเรียนจากวัดเขาพระวิเศษ  มาเรียนที่อาคารหลังแรก   ซึ่งเป็นอาคารแบบ  216     ต่อมาชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราว  หลังคามุงฉากเพิ่มอีก  1  หลัง
      วันที่  10  พฤษภาคม  2525   กระทรวงศึกษาธิการประกาศเปลี่ยนชื่อ  "โรงเรียนสิเกาวิเศษวิทย์"    เป็น  "โรงเรียนวังวิเศษ"     เพื่อให้สอดคล้องกับการแบ่งแยกเขตการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย   ด้วยโรงเรียนอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอวังวิเศษ
      ปี  พ.ศ.2534   กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนวังวิเศษ    เปิดทำการสอน  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
       ปัจจุบัน โรงเรียนวังวิเศษ   มีนักเรียนจำนวน 1,036 คน   ข้าราชการครู  49  คน     พนักงานราชการ 3  คน  ครูอัตราจ้าง  7   คน  นักการภารโรง   3  คน   ลูกจ้าง  4  คน