กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสุเมธ เหล่าตระกูลงาม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววชรินทร์รัตน์ ศรีจันทร์ทอง
ครู คศ.3

นางกัลยารัตน์ เอ้งฉ้วน
ครู คศ.3

นางสาวสุกัญญา ขุ้ยย่อง
ครู คศ.2

นางสาวศิริวรรณ ยนประสิทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวสาริณี เรืองช่วย
ครู คศ.1

นางสาวณัฐวดี ระหัส
ครูผู้ช่วย

นางสาววิภาวดี ศรีจันทร์ทอง
ครูอัตราจ้าง

นายชัยยุทธ เพชรฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง