วารสารโรงเรียน (กิจกรรม ร.ร.)
มอบของขวัญปีใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่จราจร
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษ ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย
กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
กิจกรรมถวายราชสดุดีลูกเสือไทย
30-31 พ.ค.65 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ฝ่ายบริหารของโรงเรียนวังวิเศษ วางพวงมาลา 23 ตุลาคม 2564
ประชุมเพื่อทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565
นักเรียนโรงเรียนวังวิเศษ ฉีดวัคซีน
รับสมัคร นร.ม.1 ม.4 ห้องเรียนทั่วไป
อบรมมโนราห์
มอบประกาศนียบัตร ม.6
คณะครู ร.ร.วังวิเศษ เดินทางไปส่งครูสุธีรา ท่าจีน ณ ร.ร.วิเชียรมาตุ
สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564
ถวายพานพุ่ม
เปิดบ้านวิชาการ
อำลาหน้าเสาธงของ ครูย้าย และนักศึกษาฝึกสอน
สอบ O-net นักเรียนระดับชั้น ม.3
ต้นกล้าความสำเร็จ ของ ม.6
พิธีเจิมขวัญให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นิเทศการสอนครู
สอบธรรมะศึกษา
ติดตามงานของคณะกรรมการฯ
เทศกาลตรุษจีน ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียนวังวิเศษ
แสดงความยินดีกับรองฯ พัชรี ขวัญศรี ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งใหม่
พิธีมอบบ้านพักนักเรียน
ผลการแข่งขันกีฬาภายใน ร.ร.
ต้อนรับบุคลากรใหม่
แสดงความอาลัย พลเอกเปรมฯ
มอบเกียรติบัตร นร. คะแนนโอเน็ตสูง
อบรมครู อ่านออกเขียนได้