สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน , คหกรรม, โรงอาหาร,
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน , อาคารคหกรรม , โรงอาหาร , บ้านพักครู
โร่งเรียนวังวิเศษ  ประสงค์สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน , อาคารคหกรรม , โรงอาหาร , บ้านพักครู   ดังเอกสารแนบ