เรื่องแจ้งบุคลากรครู
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องในสถานการณ์โควิด-19 (อ่าน 4160) 14 พ.ค. 64
รายงานผลการดำเนินโครงการ ปี 2563 (อ่าน 7444) 02 ต.ค. 63
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังวิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 8859) 08 ธ.ค. 62
ppt อบรมวิทยะฐานะ (อ่าน 8285) 12 พ.ค. 61
แบบรายงาน การเขียน SAR ของตนเอง (อ่าน 8406) 23 มี.ค. 61
แผนการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (อ่าน 7907) 09 เม.ย. 60
รายงานการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน (อ่าน 7867) 09 เม.ย. 60
แบบการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) (อ่าน 9101) 24 มี.ค. 60
แบบ รายงานผลปฏิบัติงานของบุคลากรครู (อ่าน 7895) 07 มี.ค. 60
รูปแบบกำหนดการสอนแบบใหม่ 59 (อ่าน 8648) 04 ต.ค. 59
แผนการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอน (อ่าน 7541) 04 ต.ค. 59
คู่มือการใช้โปรแกรม SGS ในการลงคะแนน (อ่าน 8471) 21 ก.ค. 59
คำอธิบายการเขียนโครงการ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2559(แก้ไข) (อ่าน 7716) 15 ต.ค. 58
รูปแบบการเขียนโครงการ ปี 2559 (อ่าน 8072) 07 ต.ค. 58
รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2558 (อ่าน 7714) 01 ต.ค. 58
ปก รายงานวิจัย (อ่าน 7672) 17 ก.ย. 58
ปก แผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 36965) 17 ก.ย. 58
ตัวอย่าง การเขียนรายงานวิจัย (อ่าน 7807) 05 ส.ค. 58
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 7812) 05 ส.ค. 58
การเขียนรายงานโครงการ (อ่าน 8038) 05 ส.ค. 58
ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ (อ่าน 10950) 20 ก.ค. 58
ดาวน์โหลด ไฟส์บันทึกคะแนน ม.ปลาย (อ่าน 7691) 27 พ.ค. 58
ดาวน์โหลด ไฟล์บันทึกคะแนน ม.ต้น (อ่าน 7550) 27 พ.ค. 58
ดาวน์โหลด ไฟส์ลงเวลาเรียน ชอง ม.ปลาย (อ่าน 7749) 27 พ.ค. 58
ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ (มอ) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับครูผู้สอน (อ่าน 7842) 19 ธ.ค. 57
แบบรายงานผลโครงการ (เต็มรูปแบบ) (อ่าน 8589) 07 พ.ย. 57
แบบรายงานผลโครงการ (อ่าน 7668) 07 พ.ย. 57
โครงการ ในแผนปฏิบัติราชการ ปี 2557 เพื่อนำมาเขียนโครงการใหม่ ปี 2558 (อ่าน 7771) 06 ต.ค. 57
แบบประเมิน SDQ สำหรับ ผู้ปกครองประเมินนักเรียน (อ่าน 8878) 02 ก.ย. 57
ติดตั้งโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 8250) 25 ส.ค. 57
ID PLAN แผนพัฒนาตนเองปี 2556 (อ่าน 13410) 24 มี.ค. 57
การประเมินติดตาม เพศวิถีในสถานศึกษา (อ่าน 7912) 13 ก.พ. 57
แนวทางการประเมินคุณธรรม นำวิชาการ โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน (อ่าน 8286) 16 ม.ค. 57
ขอแสดงความยินดี (อ่าน 7824) 26 ธ.ค. 56
ตารางติว O-net ของนักเรียนระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.6 (อ่าน 8247) 06 พ.ย. 56
ให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และคุณครู ดาวน์โหลดไฟส์ วิเคราะห์โครงการต่าง ๆ (พอเพียง) (อ่าน 7619) 06 พ.ย. 56
ตารางการแข่งขันทักษะศิลปะหัตถกรรมภาคใต้ ณ จังหวัดพัทลุง (ของ ร.ร.วังวิเศษ) (อ่าน 7762) 06 พ.ย. 56