ภาพกิจกรรม
กิจกรรมห่มผ้าพระธาตุ เนื่องในวันมาฆะบูชา
    วันที่  6  มีนาคม  2566   เป็นวันมาฆะบูชา   โรงเรียนวังวิเศษ  ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่  ห่มผ้าพระธาตุ  ณ  สำนักสงฆ์ควนนกหว้า   และกิจกรรมเวียนเทียน  ณ  วัดเขาวิเศษ
ทั้งนี้  เพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย  คำสอนของพระพุทธเจ้า  และเป็นการสืบทอดประเพณีในท้องถิ่น


โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2566,15:28   อ่าน 73 ครั้ง