ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 09 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2565 07 มี.ค. 65
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 28 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนวังวิเศษ เรื่อง การรับนักเรียน ประเภททั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 11 ก.พ. 65
ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 20 ม.ค. 65
แนวปฏิบัติการเตรียนการก่อนเปิดภาคเรียน 16 ม.ค. 65
ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศโรงเรียนวังวิเศษ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 17 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์ 30 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์ 29 ต.ค. 64
เรื่องแจ้งบุคลากรครู
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องในสถานการณ์โควิด-19 14 พ.ค. 64
รายงานผลการดำเนินโครงการ ปี 2563 02 ต.ค. 63
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังวิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 08 ธ.ค. 62
ppt อบรมวิทยะฐานะ 12 พ.ค. 61
แบบรายงาน การเขียน SAR ของตนเอง 23 มี.ค. 61
แผนการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 09 เม.ย. 60
รายงานการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 09 เม.ย. 60
แบบการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) 24 มี.ค. 60
แบบ รายงานผลปฏิบัติงานของบุคลากรครู 07 มี.ค. 60
รูปแบบกำหนดการสอนแบบใหม่ 59 04 ต.ค. 59
เรื่องแจ้งนักเรียน
ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนฟรีของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ม.วลัยลักษณ์ 03 มี.ค. 65
ตารางการติวโอเน็ต ม.3 , ม.6 ปีการศึกษา 2564 01 ธ.ค. 64
แจ้งคาบสอน ของภาคเรียนที่ 2/2564 05 พ.ย. 64
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 05 พ.ย. 64
กำหนดวันฉีดวัคซีนเข็ม2 นักเรียนโรงเรียนวังวิเศษ 05 พ.ย. 64
ตารางสอบ gat/pat ปี 2565 30 ต.ค. 64
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องในสถานการณ์โควิด-19 14 พ.ค. 64
ภาพกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนวังวิเศษ 22 ส.ค. 63
ภาพกิจกรรม
นักเรียนเก่ง
ผ่านการคัดเลือก คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ
การแข่งขันกีฬาชิงแชมป์จังหวัดตรัง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกาศคลิปวีดีโอ
ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ แข่งต่อระดับประเทศ
รางวัลชนะเลิศ ประกวดคลิปวีดีโอ ระดับจังหวัด
รางวัลชนะเเลิศ โครงงานสังคมศึกษา
เผยแพร่ผลงาน
รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้ WISDOM MODEL โรงเรียนวังวิเศษ จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2564
ปัญหาและการปรับตัวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนวังวิเศษ
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างสุขด้วยสติของโรงเรียนวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรั
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะโรงเรียนวั
รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายมีส่วนร่วม
การศึกษาต่อเข้ามหาวิทยาลัย
น.ส.อัฐภิญญา เข็มทอง
น.ส.สุวดี ชูบุญส่ง
น.ส.วราภรณ์ แก้วกลาง
น.ส.นภัสสร พลัดทองศรี
น.ส.ธารารัตน์ แก่นจันทร์
น.ส.ทิพาวัลย์ ประสมกิจ
นักเรียนเก่ง ทำคะแนนยอดเยี่ยม
น.ส.เบญมาภรณ์ ศรีเรือง
วารสารโรงเรียน (กิจกรรม ร.ร.)
กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
กิจกรรมถวายราชสดุดีลูกเสือไทย
30-31 พ.ค.65 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
นักเรียนโรงเรียนวังวิเศษ ฉีดวัคซีน
ประชุมเพื่อทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565
ฝ่ายบริหารของโรงเรียนวังวิเศษ วางพวงมาลา 23 ตุลาคม 2564
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
เพจ..โรงเรียน
วีดีโอเพลง เลิกทิ้งขยะทั้งอำเภอ
วีดีโอ กิจกรรมวันกำเนิด รร. ปี 62